ошибка 3194

Top Slider

Contact

Name

Email *

Message *

Life & style

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ

Facebook

ԳՈՎԱԶԴ

Portfolio

inet-BOOM

EXCLUSIVE

Video Of Day

Popular Posts

29.1.14

ՀԱՅԿ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇՈՒՆՉԸ ՏԱՐԱԾՈՒՄ Է ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Մեր օրերում ժողովրդական և հայրենական երգեր կատարող շատ քիչ են:
Հայկ Տիգրանյանը այն երգիչներից  է ով հայ երգը և արվեստը ներկայացնում է Հայաստանի և աշխարհի մի շարք բեմերում:

Eminnews.blogspot.com-ի  հետ զրույցում երգիչը ամփոփեց2013 թվականը, որը Հայկի համարշատ բուռն է եղել:Բազմաթիվ համերգներ, ներկայացումներ, ինչպես նաև նոր երգեր:2013-ին Հայկ Տիգրանյանը մասնակցել է նաև  Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվող ,,Սպիտակ գիշերներ,, փառատոնին և Վլադիկավկազում տեղի ունեցած  ,,Պավել Լիսիցյանի,, անվան միջազգային մրցույթներում որտեղ էլ դարձել է դափնեկիր:
Երգիչը անակնկալներ և նորություններ է խոստանում նաև 2014-ին նոր ներկայացումներ, համերգներ Հայկը կունենա նաև այս տարի թե Հայաստանում և սահմաններից դուրս:

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայկ Տիգրանյանի կենսագրությունը.


гÛÏ îÇ·ñ³ÝÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1984Ã.-ÇÝ: ´»Ù³Ï³Ý ³ñí»ëïáõÙ Çñ ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÝ ¿ ³ñ»É

1996Ã.-ÇÝ` ϳï³ñ»Éáí ø³ç ܳ½³ñÇ ¹»ñ»ñ·Á ѳٳÝáõÝ ÙÛáõ½ÇùÉáõÙ, áñÇ é»ÅÇëáñÝ ¿ñ ܳñ»Ï ¸áõñÛ³ÝÁ:

1997Ã.-ÇÝ ³í³ñï»É ¿ »ñ³Åßï³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³ÝÇ ¹³ßݳÙáõñ³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÁ, ÇëÏ 2006Ã.-ÇÝ` ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÝë»ñí³ïáñdzÛÇ ÷áÕ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ µ³ÅÇÝÁ` áñå»ë Ñáµá۳ѳñ:
2008Ã.-ÇÝ ³í³ñï»É ¿ ÝáõÛÝ ÏáÝë»ñí³ïáñdzÛÇ íáÏ³É µ³ÅÇÝÁ:
2002Ã.-ÇÝ áñå»ë Ñáµá۳ѳñ ³ß˳ï»É ¿ èáõë³ëï³ÝÇ Ú³ÏáõóÏÇ ûå»ñ³ÛÇÝ Ã³ïñáÝÇ Ýí³·³ËÙµáõÙ, ¹ÇñÇÅáñ ÊÇÉϨÇãÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ ¨ 2004-2006ÃÃ. ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý å»ï³Ï³Ý ÏáÝë»ñí³ïáñdzÛÇ ûå»ñ³ÛÇÝ ëïáõ¹Ç³ÛÇ Ýí³·³ËÙµáõÙ` Ñáµá۳ѳñ ¨ ÑáµáÛÝ»ñÇ ËÙµÇ ÏáÝó»ñïÙ³Ûëï»ñ:
2003Ã.-Çó гÛÏ îÇ·ñ³ÝÛ³ÝÁ ².êå»Ý¹Ç³ñÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ûå»ñ³ÛÇ ¨ µ³É»ïÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ã³ïñáÝÇ Ù»Ý»ñ·Çã ¿:
2011Ã.-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ýÇÉѳñÙáÝÇÏ Ýí³·³ËÙµÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ  ¦ºí·»ÝÇ úÝ»·Çݧ óï»ñ³Ï³Ý³óí³Í ѳٻñ·áõ٠ѳݹ»ë ¿ »Ï»É Զարեցկիի ¹»ñ»ñ·áí ¹ÇñÇÅáñ ¾¹áõ³ñ¹ Âá÷ãÛ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ:
ܳ µ³½ÙÇóë Ù³ëݳÏó»É ¿ ¶»Õ³Ù ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ¨ ä³ïñÇódz ä³ã»Ç /Æï³Édz/ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇÝ:
гÛÏ îÇ·ñ³ÝÛ³ÝÁ ѳٳ·áñͳÏó»É ¿ ¹ÇñÇÅáñÝ»ñ ¾.¸Û³¹Ûáõñ³ÛÇ ¨ ÊÇÉϨÇãÇ /èáõë³ëï³Ý/, ÇÝãå»ë ݳ¨ é»ÅÇëáñÝ»ñ سñÇá Îáé³¹ÇÇ /Æï³Édz/, ¶»áñ·Ç Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ /èáõë³ëï³Ý/, æáñ¹³Ýdz ¶³Ûá½Ç /ìñ³ëï³Ý/, ÆéÏÇÝ ¶³µÇïáíÇ /èáõë³ëï³Ý/ Ñ»ï:
2012թ. Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետությունում 28-րդ անգամ անցկացվող «Ապրիլյան գարուն» միջազգային մրցույթի մրցանակակիր:
2012թ. ÑáÏï»Ùµ»ñ - ÝáÛ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ÑÛáõñ³Ë³Õ»ñáí ѳݹ»ë ¿ »Ï»É гñ³í³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳÛáõÙ ` ՈՒրուգվայ, Արգենտինա, Բրազիլիա:
2013Ã. ÑáõÝÇëÇ 1-ÇÝ ¦êåÇï³Ï ·Çß»ñÝ»ñÇ ³ëïÕ»ñ§ 21-ñ¹ »ñ³Åßï³Ï³Ý ÷³é³ïáÝÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ù³ëݳÏó»É ¿ ê.ä»ï»ñµáõñ·Ç سñÇÇÝÛ³Ý Ã³ïñáÝáõÙ Ð³Û Ù»Ý»ñ·ÇãÝ»ñÇ ¶³É³ ѳٻñ·ÇÝ :
2013Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ìɳ¹Çϳíϳ½áõ٠ϳ۳ó³Í ä³í»É ÈÇëÇódzÝÇ ³Ýí³Ý ûå»ñ³ÛÇÝ »ñ·ÇãÝ»ñÇ 3-ñ¹ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ¹³÷Ý»ÏÇñ ¿:

Üñ³ ¹»ñ»ñ·»ñÝ »Ý`
è³ÙýÇë` ¦²Ç¹³§ /æ.ì»ñ¹Ç/
úñáí»½áª ¦ÜáñÙ³§ /ì.´»ÉÉÇÝÇ/
´ÅÇßÏ` ¦îñ³ídzﳧ /æ.ì»ñ¹Ç/
ü»é³Ý¹á` ¦îñáõµ³¹áõñ /æ.ì»ñ¹Ç/
س½»ïïá` ¦¸áÝ Äáõ³Ý§ /ì.².Øáó³ñï/
¼³é³ëïñá` γ˳ñ¹³Ï³Ý ëñÇÝ·Á§ /ì.².Øáó³ñï/
òáõÝÇ·³` ¦Î³ñٻݧ /Ä.´Ç½»/
Ì»ñ ·Ýãáõ` ¦²É»Ï᧠/ê.è³ËÙ³ÝÇÝáí/
¶ñ»ÙÇÝ, ¼³ñ»óÏÇ` ¦ºí·»ÝÇ úÝ»·Çݧ /ä.â³ÛÏáíëÏÇ/
¸áÝ ´³½ÇÉ` ¦ê¨ÇÉÛ³Ý ë³÷ñÇãÁ§ /æ.èáëëÇÝÇ/
Ø»ýÇëïáý»É` ¦ü³áõëï§ /Þ.¶áõÝá/
ÎáÝã³Ï, åáÉáí»óÛ³Ý Ë³Ý` ¦ÆßË³Ý Æ·áñ§ /².´áñá¹ÇÝ/
ÎáÉÉ»Ý` ¦´áѻ٧ /æ.äáõããÇÝÇ/
¦è»ùíǻ٧ æ.ì»ñ¹Ç


Նյութը՝ ԷՄԻՆ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ
Նյութի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործելիս Eminnews.blogspot.com -ի ակտիվ հղումը պարտադիր է (hyperlink):